Vrátenie tovaru


Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúcim na webovom portáli internetového obchodu www.soxi.sk je Lukáš Stolár, Komenského 4057/1, 036 01 Martin, IČO: 47 092 416 (ďalej ako "predávajúci").

Kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu www.soxi.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.soxi.sk

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať bezprostredne pri dodaní spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu). V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky ma kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky.

2. Odstúpenie od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci vyplní písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je predávajúcemu vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúci kúpnu cenu tovaru zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho Lukáš Stolár so sídlom Komenského 4057/1, 036 01 Martin. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ. Tovar musí byť zaslaný späť v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).


Na stiahnutie