Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") je:

Lukáš Stolár, Komenského 4057/1, 03601 Martin, Slovensko, IČO: 47092416

podnikajúci na základe živn. oprávnenia - číslo živnostenského registra 340-34309 vedeného na Okresnom úrade Martin (ďalej len "prevádzkovateľ")

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese office@soxi.sk

2) Prevádzkovateľ Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

3) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3) Prevádzkovateľ spracováva technické informácie - IP adresa, podrobné informácie o Vašich návštevách webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

4) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la pre Marketingové účely.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov

2) účelom spracovania osobných údajov je: vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

3) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

4) Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán.

Nami používané cookies tretích strán: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland: Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, administrácia objednávok a ďalšie.

5) Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


IV. Doba uchovávania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

a)podieľajúce sa na dodávaní tovaru,

b)podieľajúce sa na realizácii platieb na základe zmluvy ,

c)zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

d)zaisťujúce marketingové služby.

2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


VI. Vaše práva

1) Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov

a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21,

b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24,

c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,

d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27,

e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26

2) Svoje práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť písomným kontaktovaním prevádzkovateľa na adrese jeho sídla, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese office@soxi.sk

3) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia a ukladania osobných údajov

1) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3) Spracovateľom "trackovacích" informácii (časť III, bod 4) je společnosť: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland


VIII. Záverečné ustanovenia

1) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.11.2021